بسته های وب سایت آسان

پایه
استاندارد
تومان 7.5 م یکبار
هاست یک گیگ
دامین IR رایگان
SSL
افزونه های سئو
افزونه های امنیتی
آمورزش رایگان
اقتصادی
حرفه ای
تومان 9.5 م یکبار
هاست یک گیگ
دامین Com رایگان
SSL
افزونه های سئو
افزونه های امنیتی
یک سال پشتیبانی و آموزش رایگان
فروشگاهی
اختصاصی
تومان 15 م یکبار
هاست 2 گیگ
دامین Com رایگان
SSL
افزونه های سئو | افزونه های امنیتی
سیستم چند فروشندگی
یک سال پشتیبانی و آموزش رایگان